Hindi Pakhwara, Hindi Divas & Sanskrit Saptah 2014-15